Polski ekologiczny motocykl już na ukończeniu. Pojedzie na zawody

Reklama

Pierwszy polski elektryczny motocykl crossowy konstruują studenci Koła Naukowego Pojazdów i Robotów Mobilnych przy Politechnice Wrocławskiej. Powstaje po to, aby wygrać międzynarodowe zawody SmartMoto Challenge w Barcelonie i Moskwie.

Pod­czas Smart­Mo­to Chal­len­ge ry­wa­li­zu­ją ze sobą dru­ży­ny z uczel­ni tech­nicz­nych z ca­łe­go świa­ta. W Bar­ce­lo­nie spo­tka­ją się 6-9 lipca. Ju­ro­rzy spraw­dzą, jak elek­trycz­ne kon­struk­cje radzą sobie na dro­dze oraz na przy­go­to­wa­nym torze off-ro­ado­wym. Ważne jed­nak jest nie tylko to, jak wy­pad­nie ma­szy­na, ale rów­nież po­my­sło­wość dru­żyn, fi­nal­ny wy­gląd po­jaz­du i za­sto­so­wa­ne w nim tech­no­lo­gie. 

Pol­ski LEM Fal­con zbu­do­wa­ny bę­dzie z lek­kiej ramy i wa­ha­cza wy­ko­na­nych ze stopu alu­mi­nium.

- Po­nad­to za­sto­su­je­my wła­snej kon­struk­cji sub­ra­mę kom­po­zy­to­wą z włó­kien wę­glo­wych - zdra­dza Paweł Sta­bla z Koła Na­uko­we­go Po­jaz­dów i Ro­bo­tów Mo­bil­nych.

Mo­to­cykl zo­sta­nie wy­po­sa­żo­ny w sil­nik o mocy 8 kW i ba­te­rię o po­jem­no­ści 2,4 kWh. To wy­star­czy, aby przez go­dzi­nę upra­wiać bez­kom­pro­mi­so­wą jazdę w te­re­nie.

Na utwar­dzo­nej dro­dze motor można roz­pę­dzić do 130 km/h. Dobre osią­gi to m.​in. wynik ni­skiej masy po­jaz­du, która wy­no­si 80 kg.

- Po­szy­cie mo­to­cy­kla wy­ko­na­my wła­sno­ręcz­nie z lek­kich, wy­so­ko­wy­trzy­ma­łych kom­po­zy­tów, któ­rym nie strasz­ne będą ka­mie­nie czy upad­ki mo­to­cy­kla w te­re­nie - opo­wia­da Paweł Sta­bla.

Jak za­pew­nia­ją kon­struk­to­rzy, cie­ka­wym ele­men­tem no­we­go mo­to­cy­kla bę­dzie elek­tro­nicz­ny wy­świe­tlacz speł­nia­ją­cy rolę deski roz­dziel­czej. Dzię­ki za­sto­so­wa­niu wielu czuj­ni­ków, moż­li­we bę­dzie nie tylko kon­tro­lo­wa­nie pręd­ko­ści i za­się­gu, ale rów­nież tem­pe­ra­tu­ry ba­te­rii i ste­row­ni­ka, na­pię­cia i na­tę­że­nia po­bie­ra­ne­go z ba­te­rii.

Prace nad mo­to­cy­klem są w bar­dzo za­awan­so­wa­nym sta­dium. Za­koń­czył się etap ob­li­czeń wy­trzy­ma­ło­ścio­wych kon­struk­cji no­śnej, wa­ha­cza i in­nych ele­men­tów prze­no­szą­cych ob­cią­że­nia. Teraz ekipa za­bra­ła się za wy­ko­na­nie mo­to­cy­kla. Jed­no­cze­śnie ze­spół Elek­tro pra­cu­je nad tech­no­lo­gią wy­ko­ny­wa­nia ba­te­rii, skła­da­ją­cej się z 260 celi Li-Ion. Ekipa Kom­po­zy­tów i Druku 3D do­pra­co­wu­je na­to­miast geo­me­trię po­szy­cia i dobór od­po­wied­nich struk­tur kom­po­zy­tów.

Autor: 
Bch
Źródło: 

-------------

Reklama