Niesłuszny zakaz parkowania w garażach

Reklama

sob., 11/28/2015 - 23:48 -- Administrator

Niesłuszny zakaz parkowania  w garażach podziemnych budynków mieszkalnych. Przed wjazdem do podziemnego garażu w budynku mieszkalnym lub centrum handlowym kierowcy aut z instalacją LPG często widzą tabliczkę z napisem „zakaz wjazdu z LPG”. Administratorzy budynków tłumaczą się, że gaz może spowodować wybuch, gdyż jest cięższy od powietrza i w przypadku nieszczelności gromadzi się tuż nad powierzchnią ziemi.

Teoretycznie każdy wielostanowiskowy garaż podziemny posiada instalację wentylacji awaryjnej w razie przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO/LPG. Zakaz wjazdu z LPG wisi zwykle nad garażami, w których zamontowano tylko czujniki tlenku węgla. Zgodnie z wymaganiami § 108 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), obowiązującymi od 8 lipca 2009 r., garaże zamknięte, w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem płynnym propan – butan, i w których poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu powinny posiadać wentylację mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan. Do budynków zbudowanych po tej dacie możemy wjeżdżać bez obaw.

Co robić jeśli wiemy, czy dany budynek spełnia cytowane powyżej wymagania? Na oficjalnej stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej czytamy:

W ramach nowelizacji aktualnie obowiązującego rozporządzania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563) przewiduje się wprowadzenie, w kontekście omówionego powyżej wymagania przepisów techniczno-budowlanych, obowiązku umieszczania, przy wjazdach do garaży zamkniętych z podłogą znajdującą się poniżej poziomu terenu, czytelnej informacji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu parkowania w tych garażach samochodów zasilanych gazem płynnym propan-butan

 Oznacza, to, że zarządzający parkingiem nie ma podstaw prawnych, by ukarać za wjazd do garażu pojazdem z LPG, dodajmy – sprawnym pojazdem z ważnymi badaniami technicznymi, które obejmują także skrupulatną kontrolę instalacji gazowej w pojeździe, a więc dopuszczonym do ruchu po drogach publicznych. To zarządca garażu np. spółdzielnia mieszkaniowa jest zobowiązany do przystosowania go zgodnie z cytowanymi już wymaganiami § 108 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002. Czujniki LPG są montowane na dole garażu, tuż przy podłodze. Jeśli ich brak, nie wykluczone, że inwestor obiektu nie dopełnił montażu tego urządzenia. Administratorzy powołują się często na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r Dz.U.2002r Nr 75 poz. 690 par157 pkt.8. w sprawiewarunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

Instalacje gazowe zasilane gazem o gęstości większej od gęstości powietrza nie mogą być stosowane w pomieszczeniach, których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu oraz w których znajdują się studzienki lub kanały instalacyjne i rewizyjne poniżej podłogi.

Podkreślmy: cytowany przepis dotyczy INSTALACJI GAZOWEJ OBIEKTU a nie instalacji LPG zamontowanej w samochodzie.

Według Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej „obowiązujące aktualnie przepisy przeciwpożarowe NIE REGULUJĄ kwestii parkowania samochodów zasilanych gazem płynnym propan – butan w garażach podziemnych”.

Adminstratorzy budynków z zakazem nie mają podstaw prawnych do „represjonowania” kierowców aut z LPG i zastraszania ich konsekwencjami.

Foto: www.parkinghalastulecia.pl

Zagłosowałeś na opcję 'down'.
Polub Plportal.pl:

Reklama